پیدا

40...

درخواست حذف اطلاعات

به مشاورم گفتم تنها رفتم و خیلی بهم خوش گذشت ... بهم گفت خیلی خوبه که از تنهایی خودت لذت میبری اما حواست باشه اینطور نشه که تنها بودن رو به بودن با آدما ترجیح بدی...