پیدا

41...

درخواست حذف اطلاعات

دیروز همکارم اومده برام از خاطر خواهاش میگه ... هرچی با خودم فکر به نتیجه نرسیدم این با این قد و قیافه این همه دختر براش هلاک باشن ... ا ش به این نتیجه رسیدم که حتما پیش بقیه هم قند بازی دراورده ... به خودش هم گفتم بازم قند بازی دراوردی ... رفت دستشویی اومد گفت دوتاش رو هنوز نگفتم ... گفتم بذار شنبه